blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Makkum
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins
Accountants
Er zijn geen accountants gevonden
Administratiekantoren
Er zijn geen administratiekantoren gevonden
Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden
Antiekwinkels
Er zijn geen antiekwinkels gevonden
Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden

Er zijn architectenbureaus gevonden in Makkum Architectenbureaus

Jong Architekten B.V.
Brouwerssteeg 9
8754GB  MAKKUM
0515-231198

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Makkum Assurantietussenpersonen

Gros AssurantiŽn & Pensioenen B.V.
Papiermolenstreek 2
8754GE  MAKKUM
0515-232704

Automatiseringsbureaus
Er zijn geen automatiseringsbureaus gevonden
Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Makkum Autoreparateurs

Ad Autobedrijf Nico Morien V.O.F.
De Munniksplaat 3
8754HG  MAKKUM
0515-232323

Autowasserijen
Er zijn geen autowasserijen gevonden

Er zijn banken gevonden in Makkum Banken

Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland
Dominee L Touwenlaan 27
8754BR  MAKKUM
0515570270

Er zijn basisscholen gevonden in Makkum Basisscholen

Iepen Stee Openbare Basisschool It
Lieuwkemastraat 37
8754BL  MAKKUM
0515-232070

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden
Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden

Er zijn binnenvaart gevonden in Makkum Binnenvaart

Oostenwind
Kofstraat 16
8754AS  MAKKUM
050-5264454

Er zijn bloemisten gevonden in Makkum Bloemisten

Bloemenmagazijn v.d. Woude
Kerkstraat 47
8754CR  MAKKUM
0515-231390

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden
Bouwmarkten
Er zijn geen bouwmarkten gevonden

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Makkum Bouwspecialisten

H.I.S. Roosma
Trasmolen 23
8754GL  MAKKUM

Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden

Er zijn cafes gevonden in Makkum Cafes

Grillhuis Sultan
Markt 2
8754ES  MAKKUM
0515-232333

Er zijn cateraars gevonden in Makkum Cateraars

Bakkerswinkel/ Tichelaar Makkum
Turfmarkt 65
8754CJ  MAKKUM

Computerwinkels
Er zijn geen computerwinkels gevonden
Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Makkum Dakdekkers-dakconstructeurs

Roosma
It Hof 6
8754KD  MAKKUM
0515-233021

Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden
Dierenwinkels
Er zijn geen dierenwinkels gevonden
Discos
Er zijn geen discos gevonden

Er zijn drankwinkels gevonden in Makkum Drankwinkels

Heddema
De Holle Poarte 2
8754HC  MAKKUM
0515-231048

Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Makkum Economisch-adviesbureaus

Kamerbeek Euroconsult B.V.
Kalkovens 11
8754GP  MAKKUM
0515-231004

Er zijn fietswinkels gevonden in Makkum Fietswinkels

Rinia Fietsen
Markt 7
8754CM  MAKKUM
0515-232111

Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden
Fotografen
Er zijn geen fotografen gevonden
Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden
Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden
Glazenwassers
Er zijn geen glazenwassers gevonden

Er zijn goederenvervoer gevonden in Makkum Goederenvervoer

Kooy & Zn. Intern Transportbedrijf
De Stienplaat 7A
8754HE  MAKKUM
0515-231508

Grondverzetters
Er zijn geen grondverzetters gevonden

Er zijn hardware-consultants gevonden in Makkum Hardware-consultants

Adema Horeca & Advies B.V.
De Voorn 16
8754BB  MAKKUM
0515-231401

Hondentrimsalons
Er zijn geen hondentrimsalons gevonden
Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden

Er zijn hotelrestaurants gevonden in Makkum Hotelrestaurants

Waag Hotel Cafe Restaurant
Markt 13
8754CM  MAKKUM
0515-231447

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Makkum Hoveniersbedrijven

Bosma
Hemmensweg 1B
8754JC  MAKKUM
0515-231012

Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Makkum Interieurbouwers

Boot Gilde B.V.
De Munniksplaat 9
8754HG  MAKKUM

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden

Er zijn jachthavens gevonden in Makkum Jachthavens

Alpha Yacht Charters B.V.
Stranwei 17
8754HA  MAKKUM
0515-231377

Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden
Kampeerterreinen
Er zijn geen kampeerterreinen gevonden

Er zijn kappers gevonden in Makkum Kappers

Nynke
Kerkstraat 19A
8754CP  MAKKUM
0515-232989

Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden
Kinderopvang
Er zijn geen kinderopvang gevonden

Er zijn klusbedrijven gevonden in Makkum Klusbedrijven

Tromp Projectafbouw
Tjalkstraat 11
8754AN  MAKKUM
0515-232808

Koeriers
Er zijn geen koeriers gevonden

Er zijn kunstwinkels gevonden in Makkum Kunstwinkels

Artscan
Bleekstraat 36A
8754CL  MAKKUM

Er zijn lasbedrijven gevonden in Makkum Lasbedrijven

Eems Constructie-Lasservice
Slotmakersstraat 12
8754EM  MAKKUM

Loodgieters
Er zijn geen loodgieters gevonden

Er zijn makelaars gevonden in Makkum Makelaars

Kingma & Walinga Makelaars o.z.
Voorstraat 1
8754EV  Makkum
0515-233664

Maneges
Er zijn geen maneges gevonden
Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden
Metselaars
Er zijn geen metselaars gevonden
Meubelmakers
Er zijn geen meubelmakers gevonden
Meubelstoffeerders
Er zijn geen meubelstoffeerders gevonden
Meubelzaken
Er zijn geen meubelzaken gevonden
Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden
Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden

Er zijn notarissen gevonden in Makkum Notarissen

Kantoor Notaris mr. M. Wallis de Vries
Kerkstraat 20
8754CS  MAKKUM
0515-231346

Opinieonderzoekers
Er zijn geen opinieonderzoekers gevonden
Opticiens
Er zijn geen opticiens gevonden

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Makkum Organisatie-adviesbureaus

Roodenburg Training & Advies
Turfmarkt 31
8754CH  MAKKUM

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden
Participatiemaatschappijen
Er zijn geen participatiemaatschappijen gevonden

Er zijn passagiersvaart-veerdiensten gevonden in Makkum Passagiersvaart-veerdiensten

Sea Venture
Voorstraat 21
8754EV  MAKKUM

Er zijn pensions gevonden in Makkum Pensions

īt Vallaat
Vallaat 30
8754EW  MAKKUM
0515-231858

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Makkum Postorderbedrijven

GP Trading
De Kamp 36
8754KA  MAKKUM

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Makkum Projectontwikkelaars

Villapark Makkumerstrand
Suderseewei 19
8754GK  MAKKUM
0299-674466

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden

Er zijn rechtskundig-adviesbureaus gevonden in Makkum Rechtskundig-adviesbureaus

Melkvaart B.V.
De Zalm 35
8754AZ  MAKKUM
0515-230445

Er zijn reclamebureaus gevonden in Makkum Reclamebureaus

Friesland Holiday Host
Houtmolen 14
8754GJ  MAKKUM
0515-232611

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden
Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden
Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Makkum Religieuze-organisaties

Oecumene Overleg Makkum
Kerkeburen 27
8754CZ  MAKKUM

Rijscholen
Er zijn geen rijscholen gevonden
Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Makkum Schilders

Talen Terpstra B.V.
Houtmolen 6
8754GJ  MAKKUM
0515-231665

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden

Er zijn schoonmaakbedrijven gevonden in Makkum Schoonmaakbedrijven

Bles
Kalkovens 6
8754GP  MAKKUM
0515-231926

Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Makkum Sociaal-cultureel-werk

Open Jeugd- en Jongerenwerk Makkum
It String 4
8754GS  MAKKUM

Er zijn software-consultants gevonden in Makkum Software-consultants

Paul Kanbier Consultancy
It Med 15
8754KK  MAKKUM
0515-231236

Er zijn software-producenten gevonden in Makkum Software-producenten

Ureka
De Voorn 32
8754BB  MAKKUM

Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden

Er zijn speelgoedwinkels gevonden in Makkum Speelgoedwinkels

Speelsgoed
Markt 12
8754ES  MAKKUM
0515-232787

Er zijn sport-speciaalzaken gevonden in Makkum Sport-speciaalzaken

The Trapper
Buren 5
8754CX  MAKKUM
0515-232889

Stedebouwkundig-adviesbureaus
Er zijn geen stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden
Stratenmakers
Er zijn geen stratenmakers gevonden
Stukadoren
Er zijn geen stukadoren gevonden
Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden
Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden

Er zijn taxibedrijven gevonden in Makkum Taxibedrijven

Bles B.V.
Suderseewei 11
8754GK  MAKKUM
0515-232222

Tegelzetters
Er zijn geen tegelzetters gevonden

Er zijn telecomwinkels gevonden in Makkum Telecomwinkels

Weerd Makkum
Bleekstraat 9
8754CK  MAKKUM
0515-233722

Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden
Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in Makkum Timmermannen

Mako Bouw Makkum B.V.
Bleekstraat 36A
8754CL  MAKKUM
0515-231586

Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden

Er zijn tuincentra gevonden in Makkum Tuincentra

Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
8754CL  MAKKUM
0515-231804

Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Makkum Uitvaartverzorgers

Begrafenisvereniging Makkum
Schans 17
8754GA  MAKKUM

Uitzendbureaus
Er zijn geen uitzendbureaus gevonden

Er zijn vakantiehuizen gevonden in Makkum Vakantiehuizen

Ruivenkamp Bemiddeling in Chalet Verhuur
Wunsstelling 39
8754LA  MAKKUM
0515-232634

Er zijn veeteelt-diensten gevonden in Makkum Veeteelt-diensten

Hoef-, Grof- en Siersmederij Tj. Lutgendorff
Slotmakersstraat 28
8754EM  MAKKUM
0515-232603

Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden
Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden
Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden
Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden
Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden
Vloerleggers
Er zijn geen vloerleggers gevonden

Er zijn webdesigners gevonden in Makkum Webdesigners

KRM Webconcepten
Wunsstelling 39
8754LA  MAKKUM
0515-233808

Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden
Woningbouwverenigingen
Er zijn geen woningbouwverenigingen gevonden
Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden
Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid